Jak zostać magazynierem ? – o zawodzie zadania i obowiązki magazyniera

Jak zostać magazynierem ? – o zawodzie zadania i obowiązki magazyniera

Zwykle do pracy w magazynie wymagane jest wykształcenie zawodowe lub kurs doszkalający. Kandydat powinien posiadać znajomość zagadnień gospodarki magazynowej, przydają się również uprawnienia do obsługi wózków widłowych i prawo jazdy kategorii B. Przyszły magazynier powinien umieć pracować w zespole. Do tej pracy preferowane są osoby silne fizycznie ponieważ często trzeba coś przenosić bez użycia sprzętu, pracować w godzinach nocnych. Kandydat nie powinien być karany, gdyż zostają mu powierzone dobra materialne o dużej wartości. Dobrze jest także jeżeli magazynier zna się na konkretnym towarze, który ma pod opieką na pewno będzie to brane pod uwagę przez pracodawcę.

O ZAWODZIE MAGAZYNIERA

Magazynier to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce.

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinien także pilnować terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych.

W pracy magazynier jest szczególnie narażony na upadki z wysokości (drabiny, podesty, półki) lub na śliskiej, nierównej nawierzchni. Tacy pracownicy mogą być również potrąceni przez poruszające się pojazdy, zwłaszcza wózki widłowe lub mogą być uderzeni przez spadające przedmioty.

Wielu magazynierów rutynowo przenosi ciężkie ładunki, co może powodować urazy będące potem przyczyną bólów rąk, ramion i pleców. Dlatego jest to fach przeznaczony raczej dla mężczyzn, chociaż nie ma formalnych przeciwwskazań, żeby wykonywały go kobiety. Zagrożenia na stanowisku magazyniera wynikają też z rodzaju magazynowanego towaru, który może być toksyczny, łatwopalny lub wybuchowy oraz warunków, w jakich jest on przechowywany.

Do zadań magazyniera należy, m.in.:

– przyjmowanie towaru – sprawdzenie, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy (ważenie, liczenie, mierzenie przedmiotów, sprawdzenie zgodności etykiet z dowodem nadania)

– przechowywanie towaru – decydowanie o rozmieszczeniu w magazynie, zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem, kradzieżą, zepsuciem czy zniszczeniem

– utrzymywanie w czystości magazynu i porządkowanie składowanych przedmiotów

– przestrzeganie terminów przechowywania

– wydawanie towaru odbiorcom

– informowanie o zasobach magazynowych i konieczności uzupełnienia zapasów, inwentaryzowanie

– sortowanie, paczkowanie, etykietowanie towaru

– konserwowanie przechowywanego towaru, drobne naprawy

– prowadzenie dokumentacji magazynowej

Magazynier powinien znać przepisy i normy dotyczące jakości towarów, opakowań i transportu, zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji, właściwości przechowywanych wyrobów oraz zasady odpowiedniego przechowywania i konserwowania towaru.

Swoją pracę magazynier wykonuje głównie w magazynach, hurtowniach, składach, zapleczach i halach sklepowych, wypożyczalniach, częściowo także w biurze. Mogą to być pomieszczenia otwarte, zamknięte, naziemne, podziemne, specjalnie chłodzone, ogrzewane, nawilgacane lub wentylowane – w zależności odrodzaju przechowywanego towaru. Zdarza się, że miejsce jest słabo oświetlone, ma ograniczoną przestrzeń do poruszania się, magazynier może być także narażony na hałas.

Zazwyczaj magazynier pracuje samodzielnie, miewa jednak bezpośredni kontakt z klientem. Najczęściej pracuje 8 godzin, przy czym jego praca może się odbywać w systemie zmianowym, a także w weekendy – zależnie od miejsca zatrudnienia i rodzaju magazynowanych towarów.

DEFINICJE W ZWODZIE MAGAZYNIERA

Magazynowanie – to zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, ewidencją i wyładowywaniem z magazynu towarów w określonych warunkach.

Magazyn – samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, realizująca swoje zadania przechowywania. Odpowiednio zorganizowana, wyposażona we właściwą dokumentację. Ewidencję zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr, oraz wielkości ich stanów. Stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Przyjęcie, wydanie i przesunięcie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ręcznie przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.

Magazynier – jest pracownikiem magazynu i wykonuje wszystkie czynności związane z jego działalnością, tj. przyjmuje, przechowuje i wydaje przedmioty, ma teriały i surowce.

Sortowanie – jeden z podstawowych problemów informatyki. Polega na uporządkowaniu zbioru danych względem pewnych cech charakterystycznych każdego elementu tego zbioru. Szczególnym przypadkiem jest sortowanie względem wartości każdego elementu, np. sortowanie liczb, słów itp.

Wymagania

Wskazane jest, aby magazynier miał zdolności techniczne, gdyż musi posługiwać się różnego rodzaju urządzeniami (np. wózkami widłowymi czy podnośnikami), a niekiedy potrzebne jest opanowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do obsługi magazynu. Magazynier powinien wykazywać się dobrą pamięcią, podzielnością uwagi, łatwością wykonywania kilku czynności jednocześnie. Wskazana jest dokładność i zdolności matematyczne.

Specyfika zawodu wymaga dużej samodzielności w zorganizowaniu sobie stanowiska pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek, zdyscyplinowania w utrzymaniu czystości i porządku w magazynie. Praca magazyniera zaliczana jest do zajęć samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole, współdziałania.

Wymagana jest duża sprawność układu kostno-stawowego i mięśniowego, gdyż praca odbywa się zazwyczaj w ruchu lub w pozycji stojącej. W wykonywaniu zawodu magazyniera istotna jest sprawność narządu wzroku (prawidłowa ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe). Przydatne jest dobre widzenie po zmroku oraz prawidłowy zakres pola widzenia. Istotny może być także odpowiedni stan słuchu, np. tam, gdzie wymagana jest komunikacja werbalna z klientami lub operowanie wózkiem widłowym.

Warunkiem podjęcia pracy w magazynach z produktami spożywczymi jest przeprowadzenie badań lekarskich dotyczących nosicielstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

Czynnikami utrudniającymi pracę w zawodzie są dysfunkcje niewielkiego i znacznego stopnia kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, oraz dysfunkcje znacznego stopnia kończyn dolnych, wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także zaburzenia rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Utrudnieniem są również zaburzenia zmysłu węchu i równowagi, jak również niepełnosprawność narządu słuchu, która uniemożliwia swobodny kontakt z klientami, a w przypadku stanowisk pracy związanych z koniecznością operowania wózkiem widłowym – spełnienie odnośnych wymagań.

W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią wziewną i kontaktową na związki chemiczne i materiały przechowywane w magazynie oraz z chorobami skóry rąk.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy w magazynach spożywczych jest nosicielstwo chorób zakaźnych i choroby pasożytnicze.

PRACA I OBOWIĄZKI MAGAZYNIERA

Praca magazyniera polega na dbaniu o prawidłowe funkcjonowanie magazynu i zapewnianiu odpowiednich warunków przechowywania towarów. Ponieważ w większości firm posiadających powierzchnie magazynowe obciąża się pracowników odpowiedzialnością materialną (indywidualnie lub grupowo), zakres obowiązków zawarty jest w instrukcji magazynowej bądź karcie stanowiska magazyniera.


Instrukcja magazynowa jest zatwierdzana przez prezesa i ściśle określa zakres obowiązków pracowników magazynowych. Należy do nich:

– dokładne sprawdzenie przyjmowanych towarów pod względem jakościowym i ilościowym;
– sprawdzenie czy stan fizyczny przyjętego towaru odpowiada wystawionej przez dostawcę specyfikacji;
– oględziny pod kątem nienaruszenia, atest
ów, symboli i sporządzenie protokołu w przypadku rozbieżności stanu faktycznego z zadeklarowanym przez dostawcę;
– zapewnienie przechowywanym zapasom odpowiednich warunk
ów, które gwarantują utrzymanie ich jakości;
– kontrola nad wydawanymi z magazynu towarami, potwierdzona prawidłowo wystawionymi dokumentami wydania;
– wystawianie spisu towar
ów niewykorzystanych co pół roku;
– pilnowanie by każdy rodzaj towar
ów i materiałów umieszczony był na właściwym miejscu;
– zawiadamianie przełożonego o jakichkolwiek symptomach wskazujących na początki zepsucia czy korozji przechowywanych towar
ów;

Magazynier odpowiada nie tylko za przyjmowany i wydawany materiał majątkowy, ale również za cały magazyn, dlatego ściśle obowiązuje go przestrzeganie zasad bhp czyli dbałość o stan instalacji i wszelkich urządzeń, wyraźne oznaczenie i stan dróg ewakuacyjnych. Magazynier jest również zobowiązany do uczestniczenia w okresowej kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Okręgowej Straży Pożarnej.

Zakończenie

To „już” koniec. Na łamach niniejszego artykułu zawarliśmy sporą dawkę wiedzy, która pozwoli Ci odnaleźć się w tak wymagającej dziedzinie, jaką jest PRACA MAGAZYNIERA. Kurs zarządzenie magazynem będzie dla Ciebie solidną bazą do dalszego rozwijania Twoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Jesteśmy przekonani, że kompetencje i kwalifikacje uzyskane przez Ciebie dzięki ukończeniu naszego kursu, pomogą Ci w spełnieniu Twoich zawodowych biznesowych aspiracji.

Rafał Karaś

Firma Szkoleniowa Kar-Group

Rating: 5.5/10. From 4 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.